Madde 1

Bu senedin Ek 1’inde, isim ve adresleri bulunan kişiler tarafından, vakfın ilk kuruluş varlığı olarak Türk Bankası, Lefkoşa Şubesi’nde 7170696 numaralı hesaba 1,500 US Dolar (ve/veya muadili Türk Lirası) bir meblağ yatırılarak tahsis ve hapsedilmiştir ve “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı” adı ile bir vakıf kurulmuştur.

Madde 2. Vakfın Amaçları

 • Kanserle savaşta toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.
 • Evrensel kanser savaşına katkıda bulunmak ve çağdaş düzeye ulaşmak  için eğitici kurs ve seminerler düzenlemek.
 • Devlet-vakıf işbirliği oluşturarak hizmeti toplumun ayağına götürecek bir anlayış içinde olmak.
 • Geleceğin teminatı olan gençliğe ulaşarak kanserojen ve bağımlılık yapıcı maddelere karşı savaş başlatmak.
 • Vazgeçilmezliği olan erken tanı merkezini oluşturarak kanserde erken tanıya yönelik çalışmalar yapmak.
 • Kanser ile savaşta en yeni yöntem ve teknolojileri sunabilmenin olanaklarını araştırmak.
 •  Hastalıkla savaşan hastalara rehberlik hizmeti vermek.
 • Çocukluk yaş grubunda en sık görülen lösemi ve lenfomanın tedavi edilebilir hastalıklar olduğu gerçeğinden hareket ederek, sağlıklı olan tüm çocuklarımıza ve ailelerine erken tanının önemini anlatarak preventif onkoloji hizmeti sunmak.
 • İlik nakli aşamasına gelmiş lösemi hastalarına, zaman geçirilmeden  uyumlu iliğin en erken zamanda bulunması, onları yaşatabilme mücadelesinde  temel şarttır. Bu nedenle, çağdaş yöntemlerle, dünyada ilik bulunmasında kabul görmüş yöntem olan dünya  ilik havuzunda (Bone Marrow Donors Worldwide) yer alabilecek nitelikte, bir veri bankası  oluşturmak.
 • Kuzey Kıbrıs’ta kanserle savaşa yönelik amaçlar için bilgi ve mali kaynaklara yurt  içi ve yurt dışı faaliyetlerle  ulaşmak.
 • Belirli aralıklar ile dallarında isim yapmış kişiler ve kurumlar ile işbirliği yapılarak KKTC sınırları içerinde ulusal veya uluslararası toplantılara veya kongrelere ev sahipliği yapmak.
 • Ülke içinde, çevresel kanserojenlerden, toksik maddelerden korunmada yardımcı olmak, önlemler alınmasına katkıda bulunmak ve uluslararası destek sağlamanın yollarını araştırmak.
 • Vakıf tarafından yapılacak hizmetlerde, gerekli görülen hallerde bilime uygunluğu açısından danışmalık hizmeti alınabilecek.

Madde3. Vakfın Amacına Ulaşabilmek İçin Yapabilecek Tasarruflar

Amaca ulaşmak için vakfın yasal sınırlamalara ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, gelirlerini ve karlarını tahsil veya sarfa; Vakfın mal varlığına dahil bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak koşulu ile mali bağış ve vasiyet veya çeşitli ölüme tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan vakıflarla işbirliği yapmaya, kurulmuş ve kurulacak vakıfların yönetimini kabul etmeye, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin etmek için onlarla anlaşmalar akdetmeye; amacına harcayacağı gelirleri artırmak için gerekli gördüğü yatırımları yapmaya; Taşınmaz intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde borç almaya; Vakıf gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesislerini kurmaya, işletmeye, bu saha ile ilgili devlet ve özel kurumların üretim ve hizmet ile ilgili tesislerinin işletmesine katkıda bulunmaya Velhasıl, vakıf amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, izinli ve yetkilidir.

 Madde 4. Vakfın Mal Varlıkları

 • Vakfın Ek 1’de görülen kurucuları tarafından bu senetle kurulan vakfa kuruluş işlemleriyle birlikte yapılan ve Türk Bankasında  muhafaza  altına  alınan  ivazsız  kazandırmalar
 • Vakıf yayınlarının gelirleri
 • Vakıfça satın alınan, yaptırılan, inşa ettirilen her türlü taşınır ve taşınmaz   mallar ile araçların kira ve kullandırılmasından elde edilen gelirler,
 • Vakfın gayelerine aykırı düşmemek şartı ile Mütevelli Heyeti’nin uygun  göreceği gelirler
 • Vakıf tarafından amaçları doğrultusunda yapılacak yatırımlar, ticari işler ve  çalışmalardan  elde edilecek gelirler
 • Vakfın banka faizlerinden ve sahip olduğu ya da olacağı hisse senetlerinden elde edilecek gelirler,
 • Vakfın proje bazında sağlayacağı finansmanlardan elde edilecek gelirler
 • Vakfın amacına uygun genel ya da belirli bir maksada harcanmak üzere yapılan bağışlardan oluşur

Madde 5. Vakfın Merkezi

Vakfın Yönetim Merkezi Lefkoşa’dadır. Vakıf gerek gördüğü yerde şube açabilir. Yurt içinde şube açılmasına vakfın mütevelli heyeti karar verir.

Madde 6.  Vakıf Gelirlerinin Nasıl Kullanılacağı

Vakıf gelirlerinden vakfın idaresi ve mal varlığının idamesi için gerekli bakım ve onarım giderleri düşüldükten sonra geriye kalan net meblağın yüzde yirmi beşi Vakfın güçlendirilmesi için faydalı görülen alanlarda yatırımda bulunmak için tahsis edilecektir. Bakiye yüzde yetmiş beşlik kısmı ise Vakfın amaçları ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu amaçlara tahsis edilen gelirlerin tamamı aynı yıl içerisinde kullanılması zorunlu değildir.

Madde 7.  Vakıf Organları

 • Vakıf Kurucular Heyeti
 • Vakıf Mütevelli Heyeti

Vakıf Kurucular Heyeti

 • Vakfın Kurucular Heyeti, Ek 1’de adı ve soyadı yazılı kişilerden teşekkül eder.
 • Kurucular Heyeti, vakfın kuruluşundan itibaren en geç yirmi gün içerisinde ve hazır bulunanlardan en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak iki yıl süreyle görev yapacak ilk Mütevelli Heyetini seçer.
 • Vakıf Kurucular Heyeti yılda en az 1 kez, mütevelli heyetinin çağrısı ile toplanır. Bu toplantıların amacı Mütevelli heyeti tarafından vakfın faaliyetleri ve programları hakkında Kurucu üyelerin bilgilendirilmesidir. Kurucular heyeti, vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiye kararları üretebilir.

Mütevelli Heyeti

 • Mütevelli Heyeti vakfın idaresi ile yükümlüdür ve vakfı temsil eder.
 • Mütevelli Heyeti 9 (DOKUZ) kişiden oluşur ve görev süresi 2 yıldır. Mütevellilerden birisinin görev süresi içinde iş görmez hale gelmesi veya üyelikten çekilmesi veya iki yıllık görev sürelerinin sonunda, heyetin tüm üyelerinin, yerlerine, yine heyet üyeleri her biri ayrı ayrı üçer aday gösterirler. Mütevelli Heyeti üyeleri üç aday gösterme hakkını kullanırlarken kendi kendilerini de aday gösterebilirler. Adaylar arasında gizli oy, açık sayım ile seçim yapılır ve en çok oy alan adaylar iki yıl süre için seçilir.
 • 1 yıl içerisinde mazeretsiz olarak art arda üç toplantıya veya mazeretli toplam altı toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Mütevelli Heyetinin kararı ile düşer ve yerine yeni üye seçilir. Mütevelli Heyeti, ilk toplantısında, kendi üyeleri arasında iki yıl süreyle görev yapacak bir başkan seçer.
 • Mütevelli Heyeti üyelik süresi 2 yıldır ve görev süreleri sonunda yeniden aday olabilirler.
 • Mütevelli Heyeti ayda bir olağan, heyet üyelerinin dördünün veya başkanın yazılı istemi üzerine ise herhangi bir zaman olağanüstü olarak toplanır. Toplantı nisabı 5 üyedir, karar alma ise hazır olanların salt çoğunluğu ile olur.
 • Gerek normal ve gerekse olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati üyelere en az iki gün önce duyurulur. Mütevelli Heyeti üyeleri ücret almazlar, ancak Mütevelli Heyeti tarafından zaman zaman tespit edilecek toplantı huzur hakkı ödeneği alabilirler.
 • Mütevelli Heyeti, Vakfın gelir ve giderlerini ve mal varlığını ve Vakfın faaliyetleri ile ilgili hesap, kayıt ve yazışma işlemlerini yerine getirmek amacı ile ve kararları doğrultusunda gerekli gördüğü vakfa bağlı kadrolar ihdas eder ve atamalar yapar.
 • Mütevelli Heyeti vakfın amaçları ve çalışmalarının gerektirdiğine inandığı sair herhangi kadroları da ihdas edebilir. Bu kadrolara atanan kişilere maaş ve sair haklar Vakıf gelirlerinden sağlanır. Kadrolara atanan kişiler bu vakfın Mütevelli Heyetine karşı sorumlu olup vakıf hesapları ve malvarlığının durumu ve vakıfla ilgili yaptıkları bilumum işler hakkında Vakıf Mütevelli Heyetine yazılı ve sözlü bilgi vermekle sorumlu olacaklardır. Kadroların azil, atama, işten el çektirme işlemlerinde Vakıf mütevelli heyeti yetkilidir.

Madde 8. Denetici Seçimi

Mütevelli Heyeti serbest ve yetkili Muhasip-Murakıp görevi yapan kişi veya müesseseyi denetici olarak seçer. Bu şekilde seçilen denetçiler en az altı ayda bir vakfın gelir ve tavsiyelerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunar.

 

Madde 9.  Yıllık Bütçe ve Gelirlerin Tahsisi

Mütevelli heyeti her takvim yılı için bir bütçe hazırlar. Bu bütçede, gelirlerin ve Vakfa yapılan bağışların tahsis esaslarını ve nispetlerini, Vakfiye esaslarına göre tespit eder.

Madde 10. Vakıf Varlık ve Kaynaklarının Artırılması

Mütevelli Heyeti vakıf gelirlerinden ayrılarak hapsedilen gelirlerini, vakıf varlıklarını ve kaynaklarını artırmak amacı ile uygun bulacağı sahalara yatırabilir.

Madde 11. Vakıf Yönetmeliği

Vakıf Mütevelli Heyetince bu vakfiye ve mevzuat esaslarına göre hazırlanan ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile kabul edilecek bir yönetmelik ile idare ve temsil edilir. Yönetmeliğin görüşülmesinde her maddenin kabulü için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu aranır.

Madde 12. Vakfın Amacını Gerçekleştiremez Hale Gelmesi

Vakfın herhangi bir sebep ve suretle amacını gerçekleştiremez hale geldiğine dair Mütevelli Heyeti’nin üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile alacağı kararının sicile tescili için denetleme makamının bu kararı kabulü şarttır. Kabulü halinde vakfın o tarihteki mevcut varlığı KKTC Vakıflar Örgütü’ne intikal eder.

Madde 13.  Vakıf Senedinin Değiştirilmesi

Vakıf Mütevelli Heyeti, zorunlu ve uygun gördüğü hallerde üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile işbu senet hükümlerinde değişiklik yapabilir ancak bu değişiklikler vakıflarla ilgili yasalara tabiidir.

Madde 14.  Denetim

İş bu Vakıf yasalara göre Vakıflar ve Din İşleri Dairesi’nin denetimine tabidir.

(Bknz. Vakıf Senedi)